رفتن به محتوای اصلی
x

کارگروه نظام اعتباربخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی

  • تشکیل کمیته های منطقه ای در 3محور اعتباربخشی موسسه ای،برنامه ای، بیمارستان های آموزشی
  • دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: اعتباربخشی موسسه ای و اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی و بیمارستانی
  • دانشگاه علوم پزشکی یزد: اعتباربخشی دوره دندانپزشکی عمومی
  • انجام بازدیدهای درون منطقه ای
  • تشکیل جلسات پیگیری پس از صدور رای به منظور تحلیل نتایج و ارائه همفکری در مسیر ارتقای استانداردهایی که احصا نشده اند.
  • انجام پروژه بازنگری استانداردها و فراینداعتباربخشی مؤسسه ای و ارائه نتایج به دبیرخانه کمیسیون ملی اعتباربخشی
  • تشکیل دبیرخانه اعتباربخشی مؤسسه ای در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (برای هدایت اجرای اعتباربخشی برای کل دانشگاهها)
  • تشکیل کمیته خود ارزیابی اعتباربخشی مؤسسه ای در هر 4 دانشگاه و اجرای خودارزیابی (بارگذاری مستندات)
  • انجام دور سوم اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی در هر 4 دانشگاه
  • انجام دور دوم اعتباربخشی پزشکی عمومی در هر 4 دانشگاه

 

اعضا کارگروه نظام اعتباربخشی 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

تلفن همراه

ایمیل

دانشگاه محل خدمت

1

* دکتر فریبا جوکار

رئیس کارگروه

دکتری پرستاری

استادیار

09163312531

faribajowkar@yahoo.com

اصفهان

2

دکتر نیکو یمانی

دبیر کارگروه

دکتری برنامه ریزی درسی/ آموزش پزشکی

استاد

09133089519

yamani@edc.mui.ac.ir

اصفهان

3

دکتر مقداد راحتی

عضو کارگروه

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دکتری تخصصی

09134054538

Mrahati90@tyahoo.com

کاشان

4

دکتر برزو خالدی فر

عضو کارگروه

کارشناسی ارشد روان پرستاری

مربی

09132819265

Firouz.khaledi89@yahoo.com

شهرکرد

5

دکتر فاطمه بخشی

عضو کارگروه

تخصص مامایی

استادیار

09139684626

Fateme.bakhshii@gmail.com

یزد

6

سهیلا احسانپور

عصو کارگروه

کارشناسی ارشد  مامایی / آموزش پزشکی

مربی

09133189456

ehsanpour@‎nm.mui.ac.ir

اصفهان