معرفی دبیرخانه

تصویب سند آمایش سرزميني آموزش عالي سلامت در تاريخ ۸ اردیبهشت ۹۴ در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مسير همواري را براي مأموريتگرایی و بهره‌مندي از ظرفيتهای بومی موجود در دانشگاههای علوم پزشکی به منظور ارتقاي کمي و كيفي آموزش علوم پزشكي فراهم نمود. در اين سند استانهای کشور در در قالب ۱۰ کلان منطقه آمایشي بازآرايي شده و دانشگاههای مستقر در هر منطقه در قالب یک نظام هماهنگ با يکديگر، تعاملات و همكاريهای مناسبی را آغاز نمودهاند.

دانشگاههای مستقر در کلان منطقه ۷ شامل: دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني اصفهان، کاشان، شهرکرد و یزد ميباشد.

به منظور تحقق اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامي ايران در عرصه سلامت و اعتلاي نظام آموزش علوم پزشکي کشور از مجراي اجراي اثربخش بستههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکي و همچنين در راستاي بهرهمندی از ظرفیتهای بالقوه موجود در مناطق آمایشي کشور در چارچوب ضوابط سند آمايش سرزميني تفاهمنامهای فیمابین معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رئيس دانشگاه علوم پزشکي اصفهان به عنوان سرپرست دبيرخانه كلان منطقه ۷ در تاريخ ............... منعقد گرديد.

 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

پست الکترونیک

پست الکترونیک