ماموریت های دبیرخانه

وظایف دبیرخانه کلان منطقه ۷:

*تلاش جهت ایجاد گفتمان تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکي در سطح منطقه و دانشگاهها با استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود اعم از سمینارها، نشستهای علمی، فضاي مجازي و ...

*بازنگری و تدوین برنامههای آموزشی (کوريکولومها)

*همکاری در اجرایيسازی و استقرار نظام تربیت نيروهاي حد واسط و آموزشهای مهارتی در سطح منطقه

*همکاری در گسترش محیطي آموزش عالي سلامت در منطقه بر اساس مصوبات شوراي گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور

* ترویج و توسعه زیرساختهای اخلاق پزشکی و تعهد حرفهای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت

*تلاش جهت توسعه فعالیتهای بینالمللی در منطقه بر اساس نقشه آمایش بينالملل با همکاری کلیه دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

*راهاندازی شبکه تبادلات علمی و برنامههای آموزشی مشترک با دانشگاههای معتبر جهان بر مبنای نقشه آمايش بينالملل آموزشی پزشکی با همکاري دانشگاههای منطقه آمایشي

*راهاندازی مرکز سنجش منطقهای آموزش پزشکی

*راهاندازی مرکز سنجش صلاحیت باليني در منطقه

*اجرای برنامه اعتباربخشی موسسهای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و مراکز آموزشي درماني مستقر در منطقه

*همکاری در اعتباربخشی بينالمللی دانشگاهها و موسسات آموزش علوم پزشکی مستقر در منطقه

*توسعه رشته‌ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکي بر اساس ظرفيت‌هاي موجود در منطقه و طبق ضوابط شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشکي و با همكاري كليه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مستقر در منطقه

*توسعه آموزش‌های تخصصی و فوق تخصصي در بيمارستان‌هاي آموزشي جامع زنان مستقر در منطقه در صورت وجود و يا تلاش در جهت راه‌اندازي آنها در منطقه با همکاري دانشگاه‌هاي علوم پزشکي مستقر در منطقه

 *حمایت از شرکتهای دانش بنیان مستقر در منطقه در زمينه آموزش پزشکي

 

 

 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

پست الکترونیک

پست الکترونیک